Sleep om te verversen

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van de KVT-online. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De NBvT verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De NBvT is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De NBvT mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hen gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De NBvT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De NBvT niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

De NBvT behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de NBvT de toegang tot de website monitoren.

U zult de NBvT, haar werknemers, vertegenwoordigers en partners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben op deze website dienen gericht te worden aan de NBvT. Alle rechten voorbehouden.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de website: de webapplicatie; KVT-online;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen. bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.